Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus Erasmus + projekta Read2do ietvaros.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir biedrība “Vidzemes inovāciju instruments” (turpmāk – Pārzinis), Reģ. Nr.: 40008167929, Rīga, Ormaņu iela 42, LV-1002,  tālrunis: 26•54•53•56, e-pasts: info@vii.lv.

Pārzinis kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:  info@vii.lv.

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Pārzinis veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos un Pārziņa interneta vietnes sadaļā "Privātuma politika".

2. Pārzinis piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. Pārziņa sīkdatņu politika ir pieejama Pārziņa interneta vietnes sadaļā "Sīkdatņu politika".

5. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Pārziņa rīcībā esošajām datu bāzēm un publiski pieejamiem reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati - vārds, uzvārds;
5.2.    kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.3.    dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos vai līgumā paredzētus pienākumus;
5.4.    video filmēšanas rezultātā iegūtie dati;
5.5.    dati, kas iegūti Read2do portāla izmantošanas rezultātā;    
5.6.    komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar datu subjekta komunikāciju ar Pārzini;
5.7.    dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība;

6. Pārzinis veic personas datu apstrādi:

6.1. lai veiktu ar Erasmus + slēgtā projekta izstrādes līgumā paredzētos darbus;
6.1. lai radītu iespēju skolēniem apgūt zināšanas interaktīvā veidā;
6.2. lai nodrošinātu dokumentu apriti Pārziņa lietvedībā;
6.3. lai veiktu interneta vietnes apmeklētāju darbību auditācijas ierakstus;
6.4. Pārziņa projekta tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.5. Pārziņa projektā iesaistīto personu un/vai Pārziņa interešu aizsardzība.

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu ar datu subjektu un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
7.3. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Pārziņa un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Pārziņa leģitīmās intereses;
7.4. video materiālu jaunradē tiek veikta datu apstrāde mākslinieciskām vajadzībām.

8. Pārziņa leģitīmās intereses ir:

8.1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.2. veikt portāla lietotāju aptauju par Pārziņa darbu;
8.3. nodrošināt un uzlabot projekta kvalitāti;
8.4. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai;

9. Pārzinis aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinis saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. auditācijas ierakstu veikšana;
9.5. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

10. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. Pārziņa personas datu apstrādātājiem;

11. Personas dati var tikt iegūti, piemēram:

11.1. Datu subjekta noslēdzot sadarbības līgumu ar Pārzini, lai piedalītos mācību materiālu izstrādē;
11.2. Datu subjekts reģistrē sevi interneta vietnē;
11.3. Datu subjekts identificē sevi komunikācijā ar Pārzini;
11.4. Datu subjekts piesakās jaunumiem.

12. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

13. Personas dati tiek apstrādāti Apūzes iela 34A, Rīga, LV-1046.

14. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar datu subjektu, Pārziņa leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Pārziņa datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

15. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 14. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

16. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi pie Pārziņa.

17. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Pārzinis veic, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

18. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pārzinis ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Pārziņa interneta vietnes sadaļā "Privātuma politika".

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!